کلیدواژه‌ها = قیمت مسکن
اثرات نرخ ارز حقیقی بر قیمت مسکن در ایران: رهیافت تحلیل فضایی

دوره 9، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 247-268

10.22051/ieda.2023.45142.1374

مریم السادات میرهادی؛ محمود محمود زاده؛ صالح قویدل دوستکویی؛ مهدی فتح آبادی


بررسی تأثیر عوارض شهرداریها بر قیمت مسکن مطالعه موردی: شهر تهران

دوره 3، شماره 2، تیر 1394، صفحه 129-154

10.22051/edp.2016.2527

نادر مهرگان؛ بهرام سحابی؛ محسن تارتار