نویسنده = زهرا افشاری
توسعه مالی، نابرابری درآمدی و فقر در ایران

دوره 5، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 9-28

10.22051/edp.2018.20989.1162

زهرا افشاری؛ سمانه بیک زاده


اثر تغییرات قیمت نفت بر سوددهی بانک

دوره 2، شماره 2، تیر 1393، صفحه 121-139

10.22051/edp.2014.1899

زهرا افشاری؛ شمس الله شیرین بخش ماسوله؛ سمانه روانگرد