نویسنده = محمود محمود زاده
اثرات نرخ ارز حقیقی بر قیمت مسکن در ایران: رهیافت تحلیل فضایی

دوره 9، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 247-268

10.22051/ieda.2023.45142.1374

مریم السادات میرهادی؛ محمود محمود زاده؛ صالح قویدل دوستکویی؛ مهدی فتح آبادی