نویسنده = عبدالخالق غبیشاوی
برآورد سیکل های تجاری -سیاسی (مورد مطالعه کشور ایران طی سال های 95-1357)

دوره 5، شماره 2، تیر 1396، صفحه 129-146

10.22051/edp.2018.17671.1123

علیرضا اقبالی؛ علیرضا جرجرزاده؛ عبدالخالق غبیشاوی؛ فرشته عبدالهی