نویسنده = بهرام سحابی
بررسی تأثیر عوارض شهرداریها بر قیمت مسکن مطالعه موردی: شهر تهران

دوره 3، شماره 2، تیر 1394، صفحه 129-154

10.22051/edp.2016.2527

نادر مهرگان؛ بهرام سحابی؛ محسن تارتار


بررسی تأثیر طول عمر بر پس‌انداز در ایران

دوره 1، شماره 1، اسفند 1392، صفحه 119-144

10.22051/edp.2014.62

فرزانه محمدی؛ بهرام سحابی؛ نعمت الله اکبری؛ عباس عصاری