نویسنده = ابوالقاسم گل خندان
سنجش تأثیر اینترنت بر تجارت خدمات

دوره 2، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 157-181

10.22051/edp.2015.2071

محمد علیزاده؛ ابوالقاسم گل خندان