نویسنده = محسن پورعبادالهان کویچ
بررسی رابطه بین قیمت سهام و نرخ ارز در کشورهای صادرکننده نفت: رویکرد هم انباشتگی

دوره 2، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 61-86

10.22051/edp.2015.2072

محسن پورعبادالهان کویچ؛ حسین اصغرپور؛ حمید ذوالقدر